Сектори агенције

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНА И МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (МСП)


Сектор за развој општина и малих и средњих предузећа (МСП) је сектор Регионалне развојне агенције Бачка (РРА Бачка), који свој делокруг рада заснива на активностима усмереним ка унапређењу институционалних капацитета и рада локалних самоуправа, као и подршци развоју стратешких докумената и планова, анализа и студија. Такође, основа деловања овог Сектора огледа се и кроз пружање подршке развоју привредних сектора који су специфични за територију Бачке (у области пољопривреде, органске производње хране, туризма и др.). Програмске активности овог Сектора односе се на спровођење политика и мера развоја утврђених на националном и регионалном нивоу, и то кроз реализацију развојних пројеката по принципу ефикасног и ефективног коришћења постојећих локалних ресурса.


Уважавајући значај који МСП имају у економији Србије и Европске уније, у оквиру поменутог Сектора акценат је, такође, и на унапређењу конкурентности и иновативности МСП, али и омладинског и социјалног предузетништа. Сходно томе, основна улога овог Сектора јесте подршка стварању повољне климе за развој предузетништва у циљу повећања опште запослености, друштвеног бруто производа, продуктивности и извозних активности на територији коју покрива РРА Бачка.


Сектор за развој општина и МСП, укључујући и омладинско и социјално предузетништво, пружа директну нефинансијску подршку креирању подстицајног окружења за раст и развој МСП кроз различите услуге менторинга, консалтинга и обука за будуће и постојеће предузетнике, те услуге пословног повезивања и организованог сајамског наступа, као и за учествовање у стварању повољне климе за оснивање бизнис инкубатора и индустријских зона у општинама оснивачима.


У оквиру Сектора активно се ради на подстицању и стимулисању свих облика запошљавања и самозапошљавања младих и других слојева друштва.

Руководилац сектора: Николина ПУПАВАЦ

 

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА


Основна улога Сектора за управљање пројектима РРА Бачка јесте припрема и реализација развојних пројеката који се финансирају из локалних, регионалних, националних и међународних фондова.
Задатак Сектора јесте припрема пројектних предлога, спровођење пројеката и израђивање адекватних извештаја који су у складу са захтевима донатора, у задатим роковима и у оквирима одобреног буџета, као и израда секторских анализа и секторских оперативних планова који доприносе социо-економском и одрживом развоју бачког региона.


Рад Сектора за управљање пројектима обављаће се у складу са стандардима квалитета, безбедности, здравља и заштите животне средине.


Поред основних активности, Сектор за управљање пројектима РРА Бачка бави се и екстерним менаџментом, едукацијом и пружањем стручне и техничке подршке из области пројектног менаџмента за јединице локалне самоуправе, удружења, привредне субјекте, као и све заинтересоване појединце који желе да стекну нова или унапреде постојећа знања из ове области, са територије јединица локалних самоуправа оснивача РРА Бачка. Наведене активности спроводе се у циљу јачања институционалних капацитета носиоца социо-економског развоја бачког региона за спровођење развојних пројеката на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу.


Дугорочни циљ Сектора за управљање пројектима је спровођење што већег броја пројеката који доприносе социо-економском и одрживом развоју бачког региона и који су у складу са стратешким плановима и циљевима дефинисаним на локалном, регионалном и националном нивоу, као и са развојним приоритетима Владе Републике Србије.

Руководилац сектора: Јелена ПЕТРОВ

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


У овом сектору обављају се послови који се односе на: финансијско управљање и извештавање; јавне набавке, укључујући спровођење процедура у складу са Практичним водичем за уговорне процедуре за спољне активности Европске уније (ПРАГ); пружање подршке локалним самоуправама из реда оснивача и чланова РРА Бачка у изградњи капацитета у домену финансијског управљања и извештавања и спровођења ПРАГ процедура у оквиру ЕУ фондова; управљање људским ресурсима; припремање општих аката у вези са организацијом и пословањем Друштва; информисање јавности и промоција програмских активности РРА Бачка и њеног рада уопште; старање о набавци опреме, стручне литературе и канцеларијског материјала, као и друге правне, финансијске и опште послове.


Поред тога, овај Сектор активно учествује у припреми и спровођењу пројеката који се финансирају из локалних, регионалних, националних и међународних фондова.


Сходно горе наведеном, Сектор за опште и финансијске послове пружа директну подршку члановима РРА Бачка, директору и осталим секторима агенције у обављању послова који су у оквиру њихових надлежности.


Руководилац сектора: Светлана МИЈУК

 


Поделите

Корисни линкови