Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj kroz uspostavljanje regionalnog energetskog centra kompetencija

Image

Održivo korišćenje bioenergije jeste moguće, pokazuju iskustva zemalja Evropske unije, a Razvojna agencija Bačka kroz projekat „Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj“, koji se sprovodi od jula ove godine, popularizuje ovaj pristup u korišćenju energije i na teritoriji Zapadne i Južne Bačke.

Ovaj projekat se sprovodi u okviru programa „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ koji finansira Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u okviru Nemačke klimatske i tehnološke inicijative (DKTI), a sprovodi se u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Nemačke agencije za međunarodnu saradnju-GIZ).

Prezentacija projekta je održana 22. oktobra u Novom Sadu, na kojoj su se prisutnima obratili predstavnici RRA Bačka, direktorka Ivana Krsmanović i Nikolina Pupavac, task menadžerka na projektu, te Aleksandar Popović, junior projektni menadžer ispred Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ).

O projektu, čije ukupna vrednost iznosi 31.660 evra, razgovarali smo sa Nikolinom Pupovac, task menadžerkom projekta.

RRA Bačka je nedavno započela realizaciju projekta „Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj". Koji su ciljevi ovog projekta i na koji način se on realizuje, odnosno koje su glavne aktivnosti?

“Osnovni cilj ovog projekta je promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj kroz uspostavljanje regionalnog energetskog centra kompetencija za Zapadnu i Južnu Bačku, aktivnu saradnju sa ključnim stejkholderima u oblasti bioenergije i uspostavljenim energetskim centrima u Srbiji kao i kroz snažnu medijsku kampanju i podizanje svesti javnosti o značaju održivog korišćenja bioenergije. Glavne aktivnosti na projektu obuhvataju, pored uspostavljanja Regionalnog energetskog centra komptencija, i izrade analize stejkholdera za održivu upotrebu bioenergije, razvoj strateških dokumenta, uspostavljanje radne grupe za biomasu i energetsku efikasnost, mapiranje potrebne ruralne infrastrukture na teritoriji četiri opštine u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj, jačanje kapaciteta ključnih stejkholdera kroz set radionica i treninga kao i sprovođenje snažne medijske kampanje tokom trajanja projekta. Sa realizacijom smo počeli u julu i planirano je da se sve aktivnosti sprovedu do kraja novembra meseca.”

Projektom se planira uspostavljanje Regionalnog energetskog centra kompetencija za Zapadnu i Južnu Bačku.

Šta će biti u delokrugu rada ovog centra i na koji način će on unaprediti poslovni ambijent u kontekstu korišćenja bioenergije?

“Početkom novembra planiramo da formalno uspostavimo centar, koji će funkcionisati kao poslovna jedinica RRA Bačke. Njegova uloga će biti da pre svega okuplja i radi sa relevantnim predstavnicima u oblasti bioenergije, da jača i unapređuje sopstvene razvojne kapacitete kao i kapacitete članova Centra, kreira različite alate i platforme za saradnju sa zainteresovanim stranama – privredom, naučno istraživačkim institucijama i sl., kao i učešće u razvoju projekata u ovoj oblasti. Svakako je važno istaći da se ovim projektom formulisala i strategija razvoja centra, kao i prateći akcioni plan koji će omogućiti jasnije praćenje operacionalizacije rada uspostavljenog centra.”

Ko će imati benefita od ovog Centra, ko je ciljna grupa Centra?

“Ciljna grupa centra su pre svega njegovi osnivači, predstavnici opština i gradova u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj, te njihovi direktni i indirektni korisnici (javna preduzeća, toplane, ustanove, i dr.). Usluge centra će prevashodno biti namenjene predstavnicima opština i njihovim indirektnim i direktnim korisnicima, ali će koristi imati i predstavnici privrede, civilnog sektora, kao i sveukupna javnost koja će svakako biti informisana o radu centra kao i uslugama koje isti pruža.

Ovo nije prvi centar ove vrste u Srbiji. Gde već postoje?

“Tako je. Ovo nije prvi centar u Srbiji. Naše kolege u razvojnim agencijama u Zrenjaninu, Užicu i Zaječaru su već upostavile centar i sprovode aktivnosti koje su od značaja za region u kojem deluju, a u okviru oblasti bioenergije. Na njihovim veb portalima i društvenim mrežama se mogu pogledati aktivnosti koje su od značaja za rad centra, a svakako je važno napomenuti da smo kao RRA Bačka potpisali memorandum o strateškom partnerstvu za kreiranje i razvoj Međuregionalne energetske platforme Srbije. Ovim se kreira mogućnost za podizanje saradnje sa drugim centrima na jedan viši nivo, što će svakako doprineti i unapređnju zajedničke saradnje centara u kreiranju novih projekata u oblasti bioenergije.”
 
Kakvi su kapaciteti JLS u kontekstu uvođenja održivog korišćenja bioenergie u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj? Da li ste već uradili analizu tržišta?

“Što se tiče sprovedenih istraživanja o mogućnostima jedinica lokalnih samouprava u ovoj oblasti, trenutno naši spoljni saradnici rade na izradi analize stanja, odnosno pregleda neophodne ruralne infrastrukture za razvoj projekata u oblasti bioenergije na teritoriji četiri lokalne samouprave u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj. Ova analiza će nam omogućiti da na osnovu uzorka, odnosno da na osnovu izabrane četiri opštine sa teritorije Bačke dobijemo jasniju sliku, presek stanja konkretnih opština u oblasti bioenergije i identifikovane potrebe, ali i mogućnosti opština da u oblasti bioenergije razvijaju ili unaprede svoje kapacitete.”

 

Ovaj autorski tekst izrađen je u okviru projekta Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj koji se sprovodi u saradnji sa GIZ.
Share