Значајан потенцијал за производњу и коришћење биоенергије у општини Бач

Image

Општина Бач се налази у Јужнобачком округу на територији Војводине и спада у оне локалне самоуправе које свој развој пре свега базифрају на пољопривреди. Управо развијена пољопривреда о овој општини представља значајан потенцијал у области производње и коришћења биоенергије.

„Општина Бач има значајан потенцијал биомасе у пољопривреди и шумарству који може бити искоришћен за производњу енергије, али је неопходно ојачати капацитете и креирати повољно окружење за одрживо коришћење ових потенцијала те промоцију ефеката коришћења биоенергије међу становницима и привредним субјектима“, каже Никола Бањац из Канцеларије за локални и економски развој Општине Бач“, наглашавајући значајне количине биљних остатака из пољопривреде, како у ратарској тако и у сточарској производњи:

„Свакако да је биомаса (дрвна биомаса и биомаса од пољопривредних остатака) највећи потенцијал који у будућности може бити искориштен у области биоенергије.“

Иако Општина Бач до сада није спроводила озбиљнија истраживања и анализе у овој области, Никола Бањац сматра да о томе треба размишљати у будућности, с тим да је потребно анализирати не само економске, већ и еколошке и социјалне ефекте које примена биоенергије може имати на локалну заједницу која има превасходно рурални карактер.

„Оваква анализа би требала детаљно да сагледа позитивне ефекте искоришћавања пре свега биомасе, могуће праксе употребе биомасе у енергетске сврхе. Када је у питању општина Бач али и шире окружење, биомаса је најприступачнији извор енергије, а за њену употребу потребна су мања почетна улагања него у искоришћење осталих обновљивих извора па се у будућности може очекивати придавање веће пажње овом питању, јер општина Бач поседује добре услове за производњу биоенергије кроз искоришћење, па чак и наменско гајење биљака које могу служити производњи енергије - тзв. енергетски усеви“, каже наш саговорник.

Општина Бач је још 2014 године, у сарадњи са Министарством рударства и енергетике израдила Локални енергетски план за општину Бач у којем је као један од приоритетних циљева дефинисано унапређење енергетске ефикасности најкритичнијих јавних зграда на подручју општине Бач и супституција скупих енергената јефтинијим, по могућству обновљивим изворима енергије.

„Овим документом је такође дефинисано да је у наредном планском периоду потребно стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије, што ће допринети побољшању животног стандарда грађана али и заштити и очувању животне средине“, каже Бањац и додаје да се ова локална самоуправа тренутно налази у поступку израде Плана развоја општине за период 2022 – 2028, у којем ће у оквиру области заштите животне средине, али и у области пољопривреде и руралног развоја, као један од приоритета поставити повећање учешћа обновљивих извора енергије на локалном нивоу и одрживо коришћење биомасе у сврху производње биоенергије.

Последњих неколико година у општини Бач приметно је све интензивније коришћење биомасе, као што је дрвени пелет, биљни пелет, брикете, у производњи топлотне енергије у домаћинствима, односно све је већи број индивидуалних домаћинстава који су заменили постојеће грејање на чврсто гориво са грејањем на пелет.

„Општина Бач је 2015. и 2016. године кроз пројекат „Унапређење енергетске ефикасности у образовним установама кроз инсталацију грејања на агро и дрвени пелет“, а уз финасијску подршку Норвешке амбасаде, извршила замену постојећег система грејања на фосилна горина (угаљ, нафта) у две основне школе и предшколској установи, у којима је инсталиран систем грејања на дрвени пелет“, каже Никола Бањац.

Бањац као пример добре праксе и општини Бач наводи и изградњу биогасног постројења што је представљало инвестицију словачке фирме „Агро Енергy“. „Реч је о постројењу које производи два мегавата електричне енергије. Ово постројење, за сировину користи пре свега остатке од сирка, кукуруза, шећерне репе, као и стајњак из околних фарми, односно био масу од 30.000 - 40.000 тона годишње“, додаје он.

Неопходна додатна улагања у инфраструктуру за коришћење биоенергије у Бачу

Када је у питању значајније коришћење биоенергије у општини Бач је неопходно додатно улагање у инфраструктуру која се пре свега односи на преносне системе који би омогућили значајније коришћење овог вида енергије на локалном нивоу.

„Развијање инфраструктурних пројеката коришћења биоенергије укључује значајне инвестиције пре покретања поузводње биоенергије. Уколико општина Бач намерава да у значајнијој мери смањи ослањање на изворе енергије који нису обновљиви, потребно је инвестирати знатна средства у инфраструктуру за производњу и пренос енергије, а ти трошкови нису мали па је у овом делу неопходна помоћ државе али и страних донатора и инвеститора“, објашњава Никола Бањац и додаје:

„Да би се развили капацитети за производњу и коришћење обновљивих извора енергије у значајнијем обиму, неопходне су инвестиције пре свега из приватног сектора. Финансирање искључиво из јавних извора није довољно да би се обезбедило коришћење обновљивих извора енергије у већем обиму какав је неопходан да би се у значајној мери смањила зависност од фосилних горива. Међутим, ако се јавна средства употребе на прави начин, могуће је подстаћи значајнија приватна улагања у овој области.“

Када је у питању сарадња у области биоенергије Општина Бач ће се на локалном нивоу ослањати пре свега на привредне субјекте у области пољопривреде који су спремни да постану локални партнери и да се укључе у производњу, коришћење и популаризацију биоенергије на локалном нивоу.

„У том смислу, заједно са привредним субјектима и пољопривредним газдинствима неопходно је детаљно анализирати капацитете и потенцијале за производњу и коришћење биоенергије на локалу. Такође, важан партнер локалне самоуправе биће и постојеће биогасно постројење које има простора за проширење својих капацитета у производњу топлотне енергије за стакленичку производњу пољопривредних производа али других нуз производа у производњи електричне енергије из биомасе. Капацитети и искуство ове биогасне станице у Бачу биће искоришћени за даље промовисање производње и коришћења биоенергије од стране шире популације пре свега локалног становништва и привреде“, каже Никола Бањац и бачког КЛЕР.

Енергетски центар компетенција за Западну и Јужну Бачку: Место за сагледавање и анализирање сопствених капацитета и могућности за коришћење биоенергије

Регионална развојна агенција Бачка је пре неколико месеци започела реализацију пројекта „Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој“ који се финансира у оквиру Програма „Развој одрживог тржишта биоенергије у Србији“. Програм финансира Немачко Савезно Министарство за економску сарадњу и развој у оквиру Немачке климатске и технолошке иницијативе, а спроводи се у сарадњи саDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH.

Једна од активности на пројекту је и формирање Радне групе за биомасу и енергетску ефикасност Западне и Јужне Бачке, чији је циљ разматрање питања везано за одрживу употребу биомасе и ефикасно спровођење мера у области енергетске ефикасности у јавним објектима на поменутој територији, као и успостављање Регионалног центра компетенција у области енергетске транзиције. Општина Бач активно учествује у овом пројекту кроз чланство у поменутој Радној групи.

Уједно, ова општина Бач ће активно учествовати у успостављању Регионалног центра компетенција у области енергетске транзиције кроз размену искуства са осталим учесницима пројекта те кроз презентацију примера добре праксе и постојећих капацитета за коришћење био енергије.

„Центар видимо и као место на којем ће Општина Бач заједно са осталим партнерима сагледати и анализирати сопствене капацитете и могућности за коришћење биоенергије. С тим у вези, представници општине Бач су у периоду од 27. до 29. октобра 2021 године учествовали у студијској посети Златиборском региону приликом чега су се упознали потенцијалима енергије биомасе која се користи у овом делу Србије. Такође, значајно за нас из Бача је било присуство састанку Радне групе за биомасу и енергетску ефикасност Златиборског региона на којем су добијене значајне информације о досадашњи искуствима и пракси у области производње и коришћења биоенергије,“ закључује Никола Бањац.

Фото: из архиве Општине Бач

 

Овај ауторски текст израђен је у оквиру пројекта Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој који се спроводи у сарадњи са ГИЗ.
Поделите

Корисни линкови