Продаја моторног возила

Image

Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад (РРА Бачка) позива све заинтересоване понуђаче, правна и физичка лица, да доставе понуде за јавну продају половног моторног возила и то:
Марка: FIAT;
Mодел: 500L MCA 1.6MJET LOUNGE;
Година производње: 2017;
Запремина мотора: 1598;
Снага мотора: 88кс;
Погонско гориво: Евро дизел.

Разгледање предмета продаје и увид у документацију може се вршити у Новом Саду, на адреси Булевар Михајла Пупина бр. 20, сваког радног дана у току трајања огласа, у времену од 10 до 13 часова, уз претходни договор са запосленим.

Половно возило продаје се у виђеном и затеченом стању, без права купца на накнадну рекламацију и биће продатo по највишој понуђеној цени.

Почетна цена за предмет продаје износи 1.114.801,26 динара.

Понуде се достављају препоручено - путем поште, у затвореној коверти са назнаком:
РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА БАЧКА ДОО НОВИ САД
Булевар Михајла Пупина бр. 20,
21000 Нови Сад

НЕ ОТВАРАТИ!

“Понуда за куповину половног моторног возила“

Крајњи рок достављања понуда је 15 дана од дана објављивања позива у дневном листу „Дневник“ и веб сајту РРА Бачка ( http://www.rda-backa.rs/  ), односно до 10. септембра 2021. године до 15 часова.
Jавно отварање приспелих понуда вршиће се комисијски, дана 13. септембра 2021. године, са почетком у 12 часова.

Подносиоци понуда могу присуствовати јавном отварању понуда.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.
Уколико на оглас стигне само једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Уколико понуђач, чија је понуда проглашена најповољнијом, не потпише купопродајни уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

Понуда се доставља у слободној форми са основним подацима Подносиоца (Назив/име и презиме, адреса, контакт телефон/е-маил, итд.) и понуђеном ценом.

Физичка лица су у обавези да уз понуду доставе фотокопију/очитану личну карту, док су правна лица у обавези да доставе копију Извода о регистрацији Агенције за привредне регистре.

Са изабраним понуђачем биће закључен уговор у року од 10 дана, од дана отварања понуда.
Порез на пренос апсолутних права по закљученом уговору пада на терет купца.              
На поступак и одлуку комисије учесник може поднети приговор на самом отварању понуда.
Комисија одмах разматра приговор и доноси коначну одлуку.

У случају неуспеле продаје, РРА Бачка ће даљу продају и оглашавање вршити путем веб странице: http://www.rda-backa.rs/, уз умањење почетне цене за 20% од претходне.

Сва додатна обавештења и информације о огласу могу се добити путем контакт телефона:
021/55-77-81, контакт особа: Недељко Иванишевић.

Оглас - Продаја аутомобила
Поделите

Корисни линкови