Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање у АП Војводини у 2017. години

Image

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл.гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 53. Правилника о начину и критеријумима спровођења мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС“, бр. 12/12), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину (“Сл.лист АПВ“, бр. 69/16), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2017. годину и Правилника о додели средстава Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за реализацију Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), дана 28. априла 2017. године расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
144-401-1992/2017

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Средства за доделу субвенција за самозапошљавање незапослених лица, у укупном износу од 50.500.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину у оквиру Програма 0803 – Активна политика запошљавања, програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета.

Субвенција за самозапошљавање (даљем тексту: Субвенција) додељује се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), у износу од 182.000,00 до 456.000,00 динара.

Износ од 182.000,00 динара представља износ пореза и доприноса обрачунатих на износ минималне зараде, док износ од 456.000,00 динара представља бруто II износ минималне зараде, за период од 12 месеци.

Уколико се више незапослених лица удружи у складу са законом свако појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на Субвенцију.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови за подношење захтева

Право подношења захтева за доделу Субвенције остварује незапослено лице под условом да је:
1. на дан подношења захтева пријављено на евиденцију Филијале НСЗ и
2. завршило обуку из предузетништва по плану и програму обука у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама,Националне службе за запошљавање или друге одговарајуће организације.

Право на Субвенцију не може се остварити у следећим случајевима:
- за обављање делатности индивидуалног пољопривредног газдинства, задруге и удружења,
- за обављање делатности у области експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења - шифре 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 и 96.09;
- уколико је лице већ остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
- уколико је лице за већ користило субвенцију за самозапошљавање.

Документација за подношење захтева
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ.

Подносилац у захтеву наводи износ очекиване субвенције.

Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Филијала НСЗ проверава испуњеност општих услова Јавног позива, бодује захтеве и сачињава Предлог ранг листе, који доставља Покрајинској служби за запошљавање на сагласност. Посредством Покрајинске службе за запошљавање, Сагласност и Предлог ранг листе, један примерак захтева са бизнис планом достављају се Секретаријату.

Комисија образована од стране Секретаријата (у даљем тексту: Комисија) ће, са високорангираним, подносиоцима захтева обавити разговор.

Комисија врши додатно бодовање и рангирање на основу унапред дефинисаних критеријума (приоритетна делатност, порекло производне или услужне опреме, допринос локалној заједници, завршене обуке у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама и другим релевантним институцијама, степен одрживости делатности и др.).

Комисија сачињава Предлог одлуке о додели Субвенције и упућује га покрајинском секретару за привреду и туризам (у даљем тексту: Покрајински секретар), на одлучивање.

Покрајински секретар у року од 30 дана од дана завршетка јавног позива, на основу Предлога, доноси одлуку о додели Субвенције.


IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Покрајински секретар, директор филијале НСЗ и подносилац захтева, у року до 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању Субвенције, закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Уговорна обавеза лица које оствари право на субвенцију у износу од 182.000,00 динара, а која обухвата износ пореза и доприноса обрачунатих на износ минималне зараде, траје 12 месеци.

Лице које оствари право на субвенцију у износу од 456.000,00 динара, а која обухвата износ зараде, пореза и доприноса обрачунатих на минималну зараду за 12 месеци, у обавези је да делатност обавља још најмање 12 месеци након истека субвенционисаног периода, односно укупно 24 месеца.

На основу уговора врши се исплата Субвенције у два дела, и то:
1. 50% износа субвенције након потписивања уговора и
2. 50% износа субвенције након достављања доказа о испуњењу уговорне обавезе за прва три месеца обављања делатности, а најкасније до 15.12.2017. године.

Документација за закључивање уговора:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар (уколико није наведен датум отпочињања делатности у решењу о упису у регистар, потребно је доставити и решење о отпочињању делатности);
• фотокопија решења о ПИБ-у;
• фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
• фотокопија картона депонованих потписа;
• две фотокопије картона депонованих потписа за посебан наменски рачун отворен код Управе за трезор;
• фотокопија личне карте корисника средстава;
• фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта и
• писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.
• средство обезбеђења:

1. две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењем
или
2. уговор о јемству.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

Уговор о јемству – уговорно јемство привредног друштва, категорисаног као мало или средње, које је претходних година показало позитивно пословање и у претходних 12 месеци није било у блокади.

Лице може регистровати делатност након подношења захтева, а пре доношења одлуке, што не представља гаранцију за добијање Субвенције.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности најкасније до датума потписивања уговора.

V ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Корисник средстава Субвенције дужан је да:
1. регистровану делатност обавља на територији АП Војводине, у уговореном периоду трајању, почев од дана отпочињања обављања делатности (Одељак „IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА“);
2. редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и достави доказе о уплати истих;
3. уколико оствари право на субвенцију у износу од 456.000,00 динара, редовно уплаћује износ бруто минималне зараде и достави доказе о томе и
4. обавести Филијалу НСЗ о свакој промени која је од утицаја на реализацију уговора.

У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да изврши повраћај средства за нереализовани део уговорне обавезе, увећан за износ законске затезне камате од дана уплате средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом, у три примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту пребивалишта, односно боравишта, лично или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе и Покрајинском секретријату за привреду и туризам 021/487-4145, 487-4312 или 487-4313.

Рок за подношење захтева по Јавном позиву је 28. мај 2017. године.

 
Поделите

Корисни линкови