Izrada Strategije lokalnog održivog razvoja grada Sombora za period 2014-2020 sa akcionim planovima za prioritetne oblasti lokalnog održivog razvoja

Vremenski rok:

8 meseci

Donator:

Sekretarijat za za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu APV

Ukupna vrednost projekta:

1.800.000,00 dinara

Opšti cilј projekta:

Stvaranje uslova za unapređenje socio-ekonomskog razvoja grada kroz izradu strateških dokumenata i njihovo usaglašavanje sa hijerarhijski višim dokumentima i strategijama na regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Nosilac projekta:

Grad Sombor, a partner u implementaciji projektnih aktivnosti je RRA Bačka.

 


Поделите

Корисни линкови