Izrada Strategije razvoja opštine Bačka Palanka za period 2014-2020 i izrada akcionih planova za prioritetne oblasti lokalnog ekonomskog razvoja

Vremenski rok:

8 meseci

Donator:

Sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu APV

Ukupna vrednost projekta:

1.800.000,00 rsd

Opšti cilj projekta:

Stvaranje uslova za unapređenje socio-ekonomskog razvoja opštine kroz izradu strateških dokumenata i njihovo usaglašavanje sa hijerarhijski višim dokumentima i strategijama na regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Nosilac projekta:

Opština Bačka Palanka, a partner u implementaciji projektnih aktivnosti je RRA Bačka.


Share