Uz novi Regionalni centar za energetsku tranziciju i klimatske promene u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj ka kreiranju uslova za snažniju podršku započetim procesima energetske tranzicije u Srbiji

Image

Projekat „Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj“, koji od jula ove godine sprovodi Regionalna razvojna agencija Bačka, ovih dana se privodi kraju i to je pravo vreme da se napravi osvrt na postignute rezultate. O rezulatatima projekta, koji se sprovodi u okviru programa „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ koji finansira Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u okviru Nemačke klimatske i tehnološke inicijative (DKTI), a u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Nemačke agencije za međunarodnu saradnju-GIZ), pričali smo sa task menadžerkom projekta Nikolinom Pupavac.

Koji su konkretni rezultati projekta „Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj“?

Nikolina Pupovac: „S obzirom da je projekat “Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj” pri kraju implementacije, možemo reći da su ključni rezultati planirani projektom i ostvareni, a isti obuhvataju:

  • Unapređeni su kapaciteti projektnog tima RRA Bačka u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

  • Uspostavljen je Regionalni centar kompetencija u pomenutoj oblasti kao mehanizam kojim će se efikasnije formulisati načini, politike i interesi osnivača Centra, u oblasti bioenergije u regionu Zapadne i Južne Bačke.

  • Unapređeni su kapaciteti i znanja zainteresovanih strana kao i članova radne grupe za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije za Zapadnu i Južnu Bačku kroz studijsku posetu Zlatiborskom regionu kao i kroz set radionica u pomenutoj oblasti.

  • Izrađene su analize kojima su jasno definisane zainteresovane strane u oblasti energetske tranzicije, definisani su strateški, odnosno poslovni modeli sa pratećim akcionima i promotivnim planovima vezanim za Centar kompetencija, sprovedeno je mapiranje stanja ruralne infrastrukture u četiri jednice lokalnih samouprava u regionu Zapadne i Južne Bačke u cilju efikasnijeg utvrđivanja potencijalnih projekata u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, sprovedena je snažna digitalna promotivna kampanja na društvenim mrežama i relevantnim veb portalima kroz izrađene infografike, autorske tekstove i informacije kojima se šira javnost redovno informisala o projektnim aktivnostima i dostignutim rezultatima.

Možemo reći da je u periodu trajanja projekta od jula do novembra 2021. godine, sve što se projektom planiralo i realizovalo, stoga već sada razmišljamo o novim, budućim projektima u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.”

U novembru je osnovan Regionalni centar kompetencija za Južnu i Zapadnu Bačku. Koja je pravna forma ovog centra i koje će biti njegove prve aktivnosti?

Nikolina Pupovac: „U drugoj polovini novembra, RRA Bačka je uspostavila Regionalni centar kompetencija za energetsku tranziciju i klimatske promene u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj, za koji se može reći da nije samo rezultat projekta već i predlog, odnosno zaključak analiza koje su vršene od strane spoljnih saradnika na projektu.

Centar je deo naše Agencije, odnosno poslovna jedinica RRA Bačka, čija uloga je takođe “razvojna”. Pod terminom “razvojna” smatramo za posebno značajnu činjenicu, jer će Centar u narednom periodu sistemski pružati podršku svojim osnivačima iz redova jedinica lokalnih samouprava, i to kroz iniciranje, pripremu i realizaciju projektnih predloga u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Smatramo da je ovim jednostavnim, a opet jedinstvenim načinom kreirana platforma za uspostavljanje sistematskog pristupa i efektnog odgovora na buduće izazove sa kojima ćemo se u pomenutoj oblasti susretati u narednom periodu.

Sada se već može reći da uspostavljanjem centra i radom članova kroz sastanke radnih grupa, imamo dovoljna znanja i energije kojima možemo lakše zajednički odgovoriti na izazove u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Takođe, moramo naglasiti da u ovom procesu imamo i snažnu podršku drugih partnera u Srbiji, sa kojima sarađujemo, a to su, ne samo predstavnici GIZ, već i uspostavljeni centri kompetencija u Banatu, Istočnoj, Zapadnoj i Južnoj Srbiji.”

Kakve su reakcije stejkholdera i članova Centra u kontekstu uspostavljanja Centra - da li je ovaj deo Bačke stvarno raspoložen za uvođenje i korišćenje bioenergije? Kakvi su utisci posle realizacije ovog projekta?

Nikolina Pupovac: „Značajno je navesti da smo imali pozitivan odgovor i podršku naših osnivača Centra, koji su uzeli aktivno učešće u svim segmentima implementacije projekta, kao što su osnivanje poslovne jedinice, učešće u aktivnostima vezanim za jačanje kapaciteta, izradi ključnih analiza koje su nam pomogle da jasno sagledamo oblast energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao i podsticanje svesti javnosti o mogućnostima i izazovima koji su preporznati u pomenutoj oblasti.

Pored toga, članovi radne grupe kroz koju će Centar u budućnosti delovati, aktivno promišljaju o mogućnostima za unapređenje pomenute oblasti na lokalnom nivou, ali i o jačanju svesti lokalnog stanovništva, jer pomenuta oblast predstavlja i jedan od ključnih prioriteta u njihovim budućim planovima razvoja za period do 2030. godine. S time u vezi, možemo slobodno reći da očekujemo značajne benefite za sve učesnike u pomenutom procesu, negujući značaj partnerstva sa drugim stejkholderima kako domaćim tako i međunarodnim.”

Kakvi su dugoročni planovi RRA Bačka i Centra na polju bioenergije?

Nikolina Pupovac: „Planovi RRA Bačka i uspostavljenog Centra je nastavak saradnje sa GIZ kao i drugim međunarodnim donatorima, zainteresovanim stranama i partnerima, na sprovođenju utvrđenih prioriteta i planova koje je Centar definisao u narednom periodu, a koje obuhvataju izgradnju i razvoj kapaciteta Centra kompetencija, izgradnju i jačanje razvojnog kapaciteta kroz aktivno uključivanje predstavnika privatnog, civilnog i javnog sektora, saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama na razvoju platforme za aktivno učestvovanje u kreiranju okvira za razvoj održive energetike u regionu i zagovaranje.

U naredne dve godine očekujemo da Centar u saradnji sa svojim osnivačima sprovede veći deo planiranih aktivnosti utvrđenih akcionim (razvojnim) planom Centra, a koji bi doprineo uspostavljanju značajnih partnerstava sa drugim zainteresovanim stranama na domaćem i međunarodnom nivou čime bi se kreirali uslovi za snažniju podršku započetim procesima energetske tranzicije u Srbiji.”

Ovaj autorski tekst izrađen je u okviru projekta Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj koji se sprovodi u saradnji sa GIZ.
Share