Projekat OMLADINA – Osnaživanje Mladih na Lokalnom nivou kroz izrADu akcIoNih planova razvojA

Image

Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Regionalna razvojna agencija Bačka je realizovala projekat pod nazivom „OMLADINA – Osnaživanje Mladih na Lokalnom nivou kroz izrADu akcIoNih planova razvojA“. Osnovni cilj projekta bio je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Bačkoj sa ciljem obezbeđenja uslova za razvoj i jačanje omladinskih organizacija odnosno mladih u oblastima samozapošljavanja i zapošljavanja kroz dizajniranje prioritetnih mera i aktivnosti u navedenim oblastima. U skladu sa odobrenim sredstvima za realizaciju projektnih aktivnosti, Regionalna razvojna agencija Bačka je izradila Lokalni akcioni plan za zapošljavanje mladih za period 2020-2021, za opštinu Žabalj. Lokalni akcioni plan za zapošljavanje mladih obuhvatio je nekoliko segmenata, i to: relevantni zakonski i strateški okvir, analizu stanja, analizu ključnih stejkholdera u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja, pregled rezultata istraživanja, definisanje prioriteta i mera Akcionog plana, načine implementacije i praćenja realizacije Akcionog plana kao i preporuke i zaključke.

Projekat OMLADINA – Osnaživanje Mladih a Lokalnom nivou kroz izrADu akcIoNih planova razvojA, ukupne vrednosti 300.000,00 dinara je finansijski podržao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i sprovoden je u periodu od jula do kraja decembra 2019. godine.


Share