Produžen rok za otplatu kredita

Image

Obaveštavaju se korisnici kredita kojima je kredit odobren u 2020. godini, po Programu finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom Covid – 19, osim korisnika čija je pretežna delatnost iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja, da rok otplate kredita može da se produži za 12 meseci, u okviru koga se i grejs period i period otplate produžavaju za po šest meseci bez zaključivanja posebnog aneksa ugovora i pratećih dokumenata.

Ako korisnik kredita u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja ne odbije ponudu, smatra se da je tu ponudu prihvatio, u kom slučaju će Fond sačiniti novi plan otplate kredita koji dostavlja korisniku kredita putem elektronske ili redovne pošte.

Svi korisnici kredita KOJI NE ŽELE da koriste navedenu mogućnost imaju obavezu da dostave izjavu na mejl: covid19@fondzarazvoj.rs  najkasnije do 28. avgusta 2021. u suprotnom rok otplate i grejs period će se produžiti kao u tekstu ovog obaveštenja.
Share