Prodaja motornog vozila

Image

Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o. Novi Sad (RRA Bačka) poziva sve zainteresovane ponuđače, pravna i fizička lica, da dostave ponude za javnu prodaju polovnog motornog vozila i to:
Marka: FIAT;
Model: 500L MCA 1.6MJET LOUNGE;
Godina proizvodnje: 2017;
Zapremina motora: 1598;
Snaga motora: 88ks;
Pogonsko gorivo: Evro dizel.

Razgledanje predmeta prodaje i uvid u dokumentaciju može se vršiti u Novom Sadu, na adresi Bulevar Mihajla Pupina br. 20, svakog radnog dana u toku trajanja oglasa, u vremenu od 10 do 13 časova, uz prethodni dogovor sa zaposlenim.

Polovno vozilo prodaje se u viđenom i zatečenom stanju, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju i biće prodato po najvišoj ponuđenoj ceni.

Početna cena za predmet prodaje iznosi 1.114.801,26 dinara.

Ponude se dostavljaju preporučeno - putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom:
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BAČKA DOO NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina br. 20,
21000 Novi Sad

NE OTVARATI!

“Ponuda za kupovinu polovnog motornog vozila“

Krajnji rok dostavljanja ponuda je 15 dana od dana objavljivanja poziva u dnevnom listu „Dnevnik“ i veb sajtu RRA Bačka ( http://www.rda-backa.rs/ ), odnosno do 10. septembra 2021. godine do 15 časova.
Javno otvaranje prispelih ponuda vršiće se komisijski, dana 13. septembra 2021. godine, sa početkom u 12 časova.

Podnosioci ponuda mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene.
Ukoliko na oglas stigne samo jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.
Ukoliko ponuđač, čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.

Ponuda se dostavlja u slobodnoj formi sa osnovnim podacima Podnosioca (Naziv/ime i prezime, adresa, kontakt telefon/e-mail, itd.) i ponuđenom cenom.

Fizička lica su u obavezi da uz ponudu dostave fotokopiju/očitanu ličnu kartu, dok su pravna lica u obavezi da dostave kopiju Izvoda o registraciji Agencije za privredne registre.

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor u roku od 10 dana, od dana otvaranja ponuda.
Porez na prenos apsolutnih prava po zaključenom ugovoru pada na teret kupca.
Na postupak i odluku komisije učesnik može podneti prigovor na samom otvaranju ponuda.
Komisija odmah razmatra prigovor i donosi konačnu odluku.

U slučaju neuspele prodaje, RRA Bačka će dalju prodaju i oglašavanje vršiti putem veb stranice: http://www.rda-backa.rs/, uz umanjenje početne cene za 20% od prethodne.

Sva dodatna obaveštenja i informacije o oglasu mogu se dobiti putem kontakt telefona:
021/55-77-81, kontakt osoba: Nedeljko Ivanišević.

Oglas - prodaja automobila
Share