Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring 2022

Image

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede - Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2022. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruge (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

 

Mentoring čini skup sledećih usluga:

- Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu, odnosno zadruzi;

- Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta ili zadruge;

- Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;

- Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;

- Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;

- Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;

- Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;

- Kaizen;

- Konsalting;

- Savetovanje/koučing;

- Obuka;

- Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.


Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

 

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:

Novoosnovani privredni subjekti - ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;

Postojeći privredni subjekti - registrovani pre jula 2019. godine;

Zadruge.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:

1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

- registrovani na teritoriji Republike Srbije;

- imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

- ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.


2. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:

- da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;

- da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

- da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

TRAJANJE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2022. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Za novoosnovane privredne subjekte, ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:

1.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

1.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

Napomena 2: Dokumentaciju pod tačkom 1.2. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2022. godini.


2. Za privredne subjekte koji su registrovani pre jula 2019. godine:

2.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

2.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

3. Za zadruge:

3.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

3.2. Potvrda nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.


FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoring, u okviru programa Standardizovanog seta usluga Ministarstva privrede, iznosi 6.000.000,00 dinara.

Za pružanje usluge opredeljen je bruto iznos od 2.000,00 dinara po satu.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2022. godini.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 12. AVGUSTA 2022. GODINE.

Javni poziv, Uputstvo i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, www.ras.gov.rs kao i na elektronskim stranama ARRA i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: mentoringssu2022@ras.gov.rs 

PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

1. Tekst javnog poziva

2. Uputstvo mentoring SSU 2022

3. Obrazac 1 - Prijava

4. Obrazac 2 - Evaluacija prijava od strane ARRA

5. Obrazac 3 - Lista predloženih i odbijenih korisnika ARRA

6. Obrazac 4 - Akcioni plan

7. Obrazac 5 - Formular Izveštaja o trajanju usluge 
Share